Świetlice Środowiskowe

 

                                                                                         W Gminie Imielno powstaną świetlice środowiskowe

W dniu 9 czerwca 2020 roku Gmina Imielno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno”. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 740 067,15 złotych.

W uroczystym podpisaniu umowy, które miało miejsce w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, uczestniczył Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz Wicemarszałek Renata Janik, a ze strony Gminy Imielno – Wójt Gminy Zbigniew Huk oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Urszula Będkowska.

Projekt realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

W ramach realizacji projektu na terenie Gminy Imielno powstaną trzy świetlice środowiskowe, które będą zapewniały wsparcie dzieciom i młodzieży z rodzin, które przeżywają trudności wychowawcze. Świetlice będą się mieściły w budynkach szkół w Imielnie, Mierzwinie i Motkowicach, będą czynne   od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie.  W każdej świetlicy pomoc znajdzie 15 dzieci, dla których zaplanowano wiele atrakcyjnych zajęć. Dzięki nim będą mogły spędzić czas wolny w sposób interesujący i oparty o indywidualne potrzeby i zdolności oraz rozwijający ich zainteresowania.  W ramach projektu powstanie również punkt wsparcia rodziny zapewniający wsparcie psychologa i pedagoga, przez co w miarę potrzeb nastąpi rozszerzenie działań wspierających rodzinę  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 lipca 2020 roku i potrwa do 30 czerwca 2023 roku.

Pierwszy etap prac to adaptacja pomieszczeń w szkołach oraz zakup wyposażenia – między innymi pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, informatyki, zajęć muzycznych, artystycznych, teatralnych czy sportowych.

Otwarcie świetlic środowiskowych zaplanowane jest na 1 października 2020 roku.