Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

28 stycznia 2022

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno:

Informacje ogólne
Do klas I przyjmowane są:
– dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
– dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć
Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
– kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (Karta zgłoszenia dziecka do klasy I). Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu
– kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym (chyba że, w roku szkolnym 2021/2022 dziecko realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w tej szkole podstawowej, wówczas składa się potwierdzenie woli zapisu do klasy I).
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 jest prowadzone w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.
Kandydaci spoza obwodu, którzy w poprzednim roku szkolnym nie realizowali obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym danej szkoły składają Wniosek o przyjęcie kandydata do I klasy spoza obwodu.

Szczegółowe informacje i dokumenty w niżej zamieszczonych załącznikach:

Zasady przyjęć do klasy I 2022 23

Karta zgłoszenia dziecka do klasy 1(kandydat z obwodu szkoły)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o pomocy krewnych

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki

Potwierdzanie woli zapisu do kl 1

Uchwała Rekrutacja do I klasy

Wniosek o przyjęcie do I klasy kandydata spoza obwodu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4.2022

Zarządzenie Nr 4.2022

 

 

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15