Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wygoda

12 października 2021

ZARZĄDZENIE Nr 91.2021

WÓJTA GMINY IMIELNO

z dnia 11 października 2021 r.

 

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wygoda

 

Na podstawie art.36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2021r. Dz. U. poz.1372) §18 – § 21 w związku z §12 i §13 ust.1i2  Statutu Sołectwa Wygoda przyjętego uchwałą Nr XXIII.197.2021 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 września 2021 roku, zarządzam, co następuje:

  • 1. Zwołuję zebranie wiejskie celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wygoda, które odbędzie się na sali „przy peronie w SIELSKU na WYGODZIE” Wygoda 16A na dzień 20 października 2021 roku.
  1. Pierwszy termin zebrania wiejskiego o godz. 17.00.
  2. Drugi termin zebrania wiejskiego o godz. 17.15.
  3. Określa się porządek obrad zebrania:

1) powołanie komisji wyborczej,

2) zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,

3) przeprowadzenie tajnego głosowania,

4) ogłoszenie wyników.

  • 2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Wygoda.
  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Imielno.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

WÓJT GMINY IMIELNO

(-) ZBIGNIEW HUK

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15