Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

21 października 2021

 

 

GMINA IMIELNO

ogłasza nabór wniosków w ramach Konkursu Grantowego

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności

na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

Cel: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Można otrzymać:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Sprzęt komputerowy może otrzymać uczeń szkoły podstawowej lub średniej, który jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony przez gminę i przekazany uczniowi, program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych.

Informacje szczegółowe nt. programu można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Miejsce i termin naboru wniosków:

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Imielnie do dnia 29 października 2021 r.

 

Druki do pobrania dla rodziców/opiekunów prawnych, które należy złożyć w sekretariacie.

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica/opiekuna_prawnego

lub

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_uczniów dorosłych)

 

Oświadczenie_rodzica_o_wyborze_sprzętu

 

Oświadczenia (Załącznik nr 7 lub Załącznik nr 8) należny składać kompletne, łącznie z podpisanymi zasadami przetwarzania danych osobowych (str. 3-6 oświadczenia).

 

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15