Aktualności

Gmina Imielno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie informują, iż w ramach projektu pt.: „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno”  nr RPSW.09.02.01-26-0168/19 przez okres 36 miesięcy od dnia zakończenia projektu:

-zostanie utrzymana liczba 50 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu,

– zostanie utrzymana liczba 50 utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po

zakończeniu projektu

Projekt pn. „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno” realizowany był przez Gminę Imielno/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2023r. w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” z poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

Imielno, 25.08.2020r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie w związku z realizacją projektu pn. „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno” nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0168/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) ogłasza nabór na stanowiska

 • wychowawca w placówce wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej w Imielnie – 1/2 etatu
 • wychowawca w placówce wsparcia dziennego – filii świetlicy środowiskowej w Motkowicach – 1/2 etatu
 • wychowawca w placówce wsparcia dziennego – filii świetlicy środowiskowej w Mierzwinie – 1/2 etatu

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie o naborze

zał. 1 kwestionariusz osobowy

zał. 2 oświadczenie o niekaralności

zał. 3 oświadczenie o wladzy rodzicielskiej

zał. 4 oświadczenie o obowiązku alimentacyjnym

zał. 5 klauzula informacyjna RODO

zał. 6 oświadczenie o stanie zdrowia

 

——————————————————————————————————————————————————————————–

Rusza projekt  utworzenia świetlic środowiskowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie informuje, iż od 01.07.2020r. do 30.06.2023r. realizuje projekt pn. „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno” nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0168/19 współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 z Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z terenu gminy Imielno w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi
i profilaktycznymi. Projekt zakłada:

 • utworzenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy środowiskowej wraz z filiami) prowadzonej w formie opiekuńczej w następujących miejscowościach: Imielno, Mierzwin, Motkowice,
 • zakwalifikowanie do projektu 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:
 • 55 dzieci, w tym 26 dziewcząt i 29 chłopców, w tym 1 osobę niepełnosprawną,
 • 25 rodziców/opiekunów prawnych, w tym 12 kobiet i 13 mężczyzn,
 • realizację wsparcia w postaci:
 • indywidualnego programu wsparcia dla każdego uczestnika,
 • pomocy w odrabianiu lekcji,
 • realizacji programu świetlicy (zajęcia sportowe, plastyczne),
 • objęcie Uczestników/czek wsparciem psychologicznym/pedagogicznym i wychowawczym,
 • objęcie Uczestników/czek opieką zakładającą udział w zajęciach indywidualnych
  i grupowych w ramach działań prowadzonych w placówce, w tym zajęć rozwijających zainteresowania,
 • objecie Uczestników/czek kompleksowym wsparciem kładącym szczególny nacisk na rozwój następujących kompetencji kluczowych:
 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności,
 • kompetencje cyfrowe,
 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

W ramach Świetlicy i jej filii oferowane są następujące, bezpłatne rodzaje wsparcia dla uczestników projektu:

– opieka i wychowanie oraz pomoc w nauce – działalność świetlicy środowiskowej i jej filii (codziennie w godzinach działalności świetlic),

– zajęcia – język angielski (średnio 4 godz. w miesiącu w każdej świetlicy),

– zajęcia z informatyki/robotyki,

– zajęcia teatralno-artystyczne,

– poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne dla dzieci i ich rodzin w ramach Punktu Wsparcia Rodziny, indywidualna pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych m.in.: problemy rodzinne, problemy wychowawcze (średnio 8 godz. w miesiącu),

– wyjazdy na kolonie letnie/ferie zimowe (2 x w trakcie realizacji projektu).

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły przez cały czas realizacji projektu (z nasileniem w okresach VII-IX.2020, VII-VIII.2021, VII-VIII.2022). Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i Regulaminem Projektu oraz wypełnienia formularzy zgłoszeniowych. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie ul. Cmentarna 7A, 28-313 Imielno bądź pod nr telefonu 41 385 12 99.