„Polska Wieś Smakuje” Konkurs

7 grudnia 2020

„Polska Wieś Smakuje” Konkurs dla Rolniczek, Rolników i Kół Gospodyń Wiejskich

Przyrządźcie tradycyjną potrawę bliską Waszemu sercu, a jej zdjęciem i opisem podzielcie się z nami!

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs na najlepsze praktyki tradycyjnej kultury kulinarnej na obszarach wiejskich. Wykonajcie i prześlijcie zdjęcie i opis Waszej potrawy, która króluje w Waszych regionach. Szukamy dań lokalnych, tradycyjnych, pełnych smaku, a przede wszystkim pysznych i zdrowych! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

W konkursie może wziąć udział każdy rolnik indywidualny kultywujący zgłaszaną praktykę kulinarną przez okres min. 3 lat i wszystkie zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski.

Celem konkursu jest promowanie i dbałość o tradycyjne przepisy kulinarne przekazywane w rodzinach  z pokolenia na pokolenie, ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa i różnorodności lokalnych wzorców i praktyk kulinarnych. Potrawy powinny też cechować się walorami smakowymi, odżywczymi  i prozdrowotnymi.

Czekamy na zgłoszenia konkursowe w 5-ciu kategoriach:

1.kiszonki z warzyw i owoców  2.zupy  3.potrawy jarskie  4.potrawy z drobiu i ryb 5.potrawy świąteczne.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia konkursowego na formularzu, wraz z dołączonymi zdjęciami lub filmem, na którym widnieje potrawa, a także recepturą na jej wykonanie.

Zgłoszenia, na zasadach opisanych w Regulaminie można przesyłać do 16-go grudnia 2020 roku na adres: konkurs.kulinarny@nikidw.edu.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i udostępniania informacji o nim wśród Waszych bliskich, miłośników i pasjonatów lokalnej kuchni.

Pośrednikiem udziału w konkursie może być Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Urząd Gminy lub Lokalna Grupa Działania, na obszarze działalności których dana tradycja kulinarna jest praktykowana, oczywiście za zgodą zgłaszanych.

Konkurs jest organizowany w ramach operacji pn. “Tradycyjne praktyki kulinarne szansą dla współczesnych wiejskich gospodarstw domowych” realizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Szczegóły dotyczące Konkursu wraz z Regulaminem i Formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej: www.nikidw.edu.pl

Pod linkiem: https://nikidw.edu.pl/2020/11/27/konkurs-polska-wies-smakuje-przyrzadzcie-

tradycyjnapotrawe-bliska-waszemu-sercu-a-jej-zdjeciem-i-opisem-podzielcie-sie-z-nami/

 

REGULAMIN KONKURSU POLSKA WIEŚ SMAKUJE”

na najlepsze praktyki tradycyjnej kultury kulinarnej na obszarach wiejskich. Konkurs jest organizowany w ramach operacji pn. „Tradycyjne praktyki kulinarne szansą dla wiejskich gospodarstw domowych” realizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Warszawie,
 1. Krakowskie Przedmieście 66.
 • Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.nikidw.edu.pl
 • Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie i warunki organizacyjne.
 • Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać od dnia 28 listopada do 16 grudnia 2020 roku.
 1. CEL KONKURSU I ADRESACI
 2. Celem konkursu jest identyfikowanie i upowszechnianie tradycji kulinarnych polskiej wsi jako dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich, a w szczególności:
 • promowanie lokalnych i regionalnych tradycji kulinarnych polskiej wsi;
 • zebranie i wyłonienie charakterystycznych sposobów przygotowywania tradycyjnych potraw, przepisów na nie oraz sposobów i pomysłów na ich przygotowanie i serwowanie, w oparciu o wzorce tradycyjne (surowce i produkty spożywcze, naczynia, nakrycia);
 • wymiana i popularyzacja przepisów i doświadczeń w zakresie kultury kulinarnej i ich upowszechnianie wśród mieszkańców obszarów wiejskich;
 • promowanie zdrowego i zrównoważonego sposobu odżywiania się;
 • budowa więzi wśród lokalnych społeczności obszarów wiejskich w oparciu o wspólne dziedzictwo kultury kulinarnej.
 1. Konkurs skierowany jest do gospodarstw rolnych oraz do Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru całej Polski.
 2. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest opis dobrej praktyki tradycji kulinarnej – potrawy przygotowywanej                         i kultywowanej w gospodarstwach wiejskich, wpisujących się w kategorie konkursowe określone w pkt. IV niniejszego regulaminu.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Do udziału w Konkursie może przystąpić rolnik indywidualny kultywujący zgłaszaną praktykę kulinarną przez okres min. 3 lat oraz Koło Gospodyń Wiejskich.
 2. Pośrednikiem udziału w konkursie może być Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Urząd Gminy lub Lokalna Grupa Działania, na obszarze działalności których dana tradycja kulinarna jest praktykowana, za zgodą zgłaszanych.
 3. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
 • nazwę, opis potrawy i obszar, gdzie dana tradycja kulinarna jest praktykowana;
 • przepis lub recepturę z wykazem surowców i składników na 4 porcje oraz opis sposobu wykonania;
 • materiał ilustrujący w postaci fotografii w rozdzielczości co najmniej 1280 x 1024 (1MPix) lub filmu.
 1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.

6.Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia konkursowego na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

 1. Zgłoszenie konkursowe powinno być przysłane drogą elektroniczną na adres:

konkurs.kulinarny@nikidw.edu.pl do dnia 16 grudnia 2020 r.

 1. Oceny i wyboru zgłoszeń konkursowych dokonuje Jury Konkursu, posługując się kryteriami

formalnymi i merytorycznymi, o których mowa w pkt. V niniejszego regulaminu.

 1. O miejscu na liście rankingowej decyduje Jury Konkursu na podstawie kryteriów konkursowych.
 2. Uczestnik nadsyłający zgłoszenie wyraża zgodę na wykorzystanie, powielanie i upowszechnianie nadesłanych wraz ze zgłoszeniem konkursowym materiałów informacyjnych i graficznych, w tym przepisów, fotografii i tekstów oraz publikację powyższych we wszystkich formach przekazu we wszystkich działaniach związanych z realizacją projektu „Tradycyjne praktyki kulinarne szansą dla współczesnych gospodarstw domowych”.
 3. Uczestnik (zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2019r., poz.1231, z późn. zm.) wyraża także zgodę na wykorzystanie nadesłanych materiałów w mediach elektronicznych i tradycyjnych oraz w wydawnictwach Organizatora.
 4. Uczestnik akceptuje warunki konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ).
 5. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Organizator. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 7. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonuje Jury Konkursu na podstawie stworzonej listy rankingowej.
 8. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
 9. Od wyników konkursu nie przysługują odwołania.
 10. Materiały nadesłane do konkursu wraz ze zgłoszeniem nie podlegają zwrotowi.

22.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych powodów, nieprzewidzianych okoliczności lub zadziałania siły wyższej.

 1. Zmian w Regulaminie dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. KATEGORIE KONKURSOWE
 4. Zgłoszenie konkursowe powinno wpisywać się w jedną z pięciu kategorii konkursowych:

1) Kiszonki z warzyw i owoców  2) Zupy 3) Potrawy jarskie – danie główne 4) Potrawy z drobiu i ryb – danie główne 5) Potrawy świąteczne

 1. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną praktykę kulinarną w danej kategorii i nie więcej niż trzy w różnych kategoriach.
 2. NAGRODY
 3. Główną nagrodą konkursową za zajęcie pierwszego miejsca w danej kategorii jest nagroda pieniężna w wys. 1 000 zł oraz dyplom.
 4. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest nagroda pieniężna w wys. 600 zł oraz dyplom.
 5. Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca jest nagroda pieniężna w wys. 400 zł oraz dyplom.
 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Kontakt z  Organizatorem jest podany w pkt. VII. Regulaminu.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora można skontaktować się w następujący sposób: adres e-mail: rodo@nikidw.edu.pl, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa
 3. Organizator przetwarza dane osobowe w zakresie zgodnym z przekazanym Formularzem Zgłoszeniowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zakwalifikowana zgłoszenia do Konkursu.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wyłonienia Laureatów, ogłoszenia i publikacji wyników oraz wydania nagród.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędny do przeprowadzenia Konkursu. Po okresie niezbędnym dla ustalenia i obrony przed roszczeniami dane osobowe nie będą wykorzystywane. W sytuacji korzystania z prac konkursowych dane osobowe zostaną zanonimizowane.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Organizatora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach obsługi bieżącej działalności Instytutu, na mocy zawartych umów, z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:
 8. a) dostępu do danych, informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii;
 9. b) sprostowania (poprawiania) danych;
 10. c) usunięcia danych – dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie, jeżeli nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane, albo gdy została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO;
 11. d) ograniczenia przetwarzania danych, ze skutkiem równoznacznym z rezygnacją z udziału w Konkursie; e) wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, ze skutkiem równoznacznym z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 12. f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 13. Aby zrealizować swoje prawa należy skontaktować się z Organizatorem zgodnie z danymi wskazanymi w ust. 1. Organizator informuje, że nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 14. Organizator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowej.

VII. KONTAKT 1. Sekretariat Konkursu znajduje się w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury                         i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa. 2. Informacje nt. Konkursu można uzyskać pod nr. telefonów: Jolanta 508 925 725 Urszula 511 134 544 oraz pod adresem e-mail: konkurs.kulinarny@nikidw.edu.pl

 

 

Załącznik do regulaminu konkursu

 

Adresat zgłoszenia: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
ul. Krakowskie Przemieście 66, 00-322 Warszawa
e-mail konkurs.kulinarny@nikidw.edu.pl

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

„Polska wieś smakuje”

 

Gospodarstwo rolne/Koło Gospodyń Wiejskich pod nazwą………………………………………………………………………., mające siedzibę w (wpisać dokładny adres):

Powiat……………………….…………………………..Gmina:…………………………………………………… Miejscowość………………………………….

nr domu…………………………..….kod pocztowy…………………..

zgłasza udział w Konkursie organizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi                      w Warszawie i przesyła zgłoszenie konkursowe w następujących kategoriach:

L.p. Kategoria konkursowa Nazwa zgłaszanej praktyki

kultury kulinarnej

1. Kiszonki z warzyw i owoców  

 

 

2. Zupy  

 

 

3. Potrawy jarskie – danie główne  
4. Potrawy z drobiu i ryb – danie główne  
5. Potrawy świąteczne  

 

Charakterystyka zgłaszanej praktyki kultury kulinarnej

Opis zgłaszającego (gospodarstwa, Koła Gospodyń Wiejskich)  
Charakterystyka zgłaszanej praktyki kulinarnej (nazwa i opis potrawy, przepis lub receptura z wykazem surowców i składników na 4 porcje oraz opis sposobu przyrządzania)

 

 
Jaka jest historia zgłaszanej tradycji kulinarnej, związek z regionem, społecznością lokalną?  
Czy zgłaszana praktyka kulinarna jest kultywowana w gospodarstwie/w działalności KGW? (od jakiego czasu, na jakim obszarze, w jaki sposób?)  
Czy zgłaszana praktyka kulinarna może mieć zastosowanie w zdrowej (zrównoważonej) diecie?  
Czy zgłaszana praktyka kulinarna ma walory społeczne? (np. jak przyczynia się do integrowania społeczności lokalnej)  
Czy zgłaszana praktyka kulinarna ma walory gospodarcze? (np. czy przyczynia się lub może przyczynić do zwiększenia dochodów rolników/KGW)  
Czy zgłaszana praktyka kulinarna ma walory ekologiczne? (np. jak przyczynia się do ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego)  
Czy zgłaszana praktyka kulinarna ma walory kulturowe? (np. jak przyczynia się do zachowania i rozwoju kultury wsi)  

 

Osobą kontaktową  ze strony Zgłaszającego jest (wpisać imię i nazwisko)………………………………………….

Telefon………………………………..………

E-mail……………………………..………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, danych kontaktowych, wizerunku) przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66 w celu organizacji, przeprowadzenia i publikacji wyników Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie osoby będące na przesłanych materiałach wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez organizatora konkursu w ww. celach.

 

……………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby akceptującej zgłoszenie i upoważnionej do reprezentowania)

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15