O Gminie

Gmina Imielno znajduje się w południowo – wschodniej części powiatu jędrzejowskiego w województwie świętokrzyskim. Z gminą Imielno graniczą: od strony zachodniej – gmina Wodzisław, gmina Jędrzejów,  północnej – gmina Sobków, wszystkie położone w powiecie jędrzejowskim oraz gminy należące do powiatu pińczowskiego: gmina Kije i gmina Pińczów graniczące od strony wschodniej oraz gmina Michałów sąsiadująca z gminą Imielno od południa.

Geograficznie Gmina Imielno położona jest w fragmencie rozległej jednostki tektonicznej zwanej Niecką Nidziańską. Teren gminy znajdujący się w regionie Niecki Nidy obejmuje dwa subregiony: Płaskowyż Jędrzejowski zajmujący 80% powierzchni i występujący w północno – zachodniej części gminy oraz Dolinę Nidy obejmującą 20% powierzchni w części południowo wschodniej. Cały obszar gminy należy do zlewni rzeki Wisły. We wschodniej części gminy z północy na południe przepływa rzeka Nida. Część wschodnia należąca do Doliny Nidy ma charakter zabagnionej doliny z licznymi terasami. W tym rejonie utworzony został Nadnidziański Park Krajobrazowy o powierzchni 22 875 ha posiadający 17 559 ha otuliny. Część Parku oraz jego otuliny wchodzi w obszar gminy. Tereny te objęte są również obszarami Natura 2000. W sąsiedztwie ale poza jej granicami, od strony południowej, rozciąga się Kozubowski Park Krajobrazowy, a po stronie wschodniej Szaniecki Park Krajobrazowy. Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia, który tworzą powyższe parki zawiera cenne zasoby przyrodnicze i krajobrazowe. W tym obszarze zostało zarejestrowanych wiele rezerwatów, pomników przyrody, stanowisk zwierząt i roślin chronionych prawem.

Gmina Imielno zajmuje 10 097 ha powierzchni. Zamieszkuje ją około 4450 osób.

Gmina należy do najsłabiej zaludnionych w województwie świętokrzyskim. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km kwadratowy wynosi 45,28 osoby. Zaludnienie sołectw w gminie jest bardzo zróżnicowane. Zdecydowanie najludniejsze jest sołectwo Motkowice – 705 osób, co stanowi 15,46 % ludności gminy. Najmniej zaludnione jest sołectwo Rajchotka z zaledwie 22 osobami.

W skład gminy wchodzą 22 miejscowości objęte 21 sołectwami: Bełk, Borszowice, Dalechowy, Dzierszyn, Grudzyny, Helenówka, Imielnica, Imielno, Jakubów, Karczunek, Kawęczyn, Mierzwin, Motkowice, Opatkowice Cysterskie + Opatkowice Pojałowskie , Opatkowice Drewniane, Opatkowice Murowane, Rajchotka, Sobowice, Stawy, Wygoda, Zegartowice.

Gmina Imielno, w części północnej, położona jest na trasie przebiegu korytarza transportowego o znaczeniu regionalnym, w niedalekiej odległości od międzyregionalnego węzła komunikacyjnego jakim jest Jędrzejów. W układzie wschód – zachód przebiega przez gminę droga krajowa nr 78 łącząca tereny wschodnie z Katowicami i południowo zachodnimi obszarami kraju.

Przez  teren gminy przebiega linia kolejowa znaczenia państwowego – Linia Hutniczo Szerokotorowa – LHS, oraz funkcjonująca do lat osiemdziesiątych kolejka wąskotorowa Jędrzejów – Umianowice – Pińczów – Kazimierza Wielka, z odgałęzieniem w Umianowicach do Chmielnika, Rakowa i Bogorii, która po zaprzestaniu działalności gospodarczej funkcjonuje jako atrakcja turystyczna – w sezonie kursuje na trasie Jędrzejów – Umianowice – Pińczów, pociąg nazwany ”Ekspres – Ponidzie”. Kolejka przebiega w układzie wschód – zachód i posiada stację w Motkowicach.