Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów i sprzętu

31 sierpnia 2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Imielno z dnia 24 sierpnia 2021 roku
w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów i sprzętu.

 

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie  w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu, ogłaszam przyjmowanie do dnia 24 września 2021 roku wniosków o powołanie na rzeczoznawcę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. nr 142, poz. 1161):

Rzeczoznawcę wójt powołuje spośród osób, które:

1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub

2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy powinien zawierać:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) adres do korespondencji;

4) informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy
w gospodarstwie  rolnym – jeżeli jest wymagany;

3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w  prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Z wnioskiem mogą wystąpić również:

  • sołtys lub
  • izba rolnicza lub
  • związek zawodowy rolników lub
  • organizacja społeczno-zawodowa rolników lub
  • izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych
    i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach lub
  • grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii.

Wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Imielno pok. 11 oraz zamieszczony pod linkiem: Wniosek 2021

 

Wójt Gminy Imielno

(-) Zbigniew Huk

 

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15