Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Sobowice

14 października 2021

OGŁOSZENIE  O TRZECIM  PRZETARGU

 Wójta  Gminy  Imielno

 Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm. / oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zmianami / ogłaszam:

 trzeci przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 0019 Sobowice jako działka nr ewiden. 264  o pow. 0,6800 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie  Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta KI1J/00019040/3.

Nieruchomość oznaczona w jednostce ewidencyjnej Imielno, obręb 19 Sobowice, miejscowość Sobowice, województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, gmina Imielno jako działka nr 264 o pow. 0,68 ha, zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej  dla której w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta  KI1J/00019040/3.

Nieruchomość położona na obrzeżu zwartej zabudowy wsi Sobowice, bezpośrednio przy drodze asfaltowej gminnej Sobowice – Bełk, która w odległości  40 m od nieruchomości łączy się z drogą powiatową relacji Jędrzejów – Pińczów. Nieruchomość posiada nieregularny  kształt trójkąta. Na kierunku południowym i zachodnim znajdują się otwarte przestrzenie użytkowane rolniczo. Od strony północnej i wschodniej nieruchomości zlokalizowane są zabudowania mieszkalne jednorodzinne / zagrodowe. Ogrodzenie nieruchomości siatka na słupkach betonowych, na obrzeżach działki pojedyncze drzewa /topoli, lipy, klonu/. Nieruchomość wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej: dostęp do drogi asfaltowej (dz. nr 236), wodociąg komunalny, kanalizacja lokalna / zbiornik bezodpływowy, sieć elektryczna.

Nieruchomość w części wschodniej zabudowana budynkiem 2-kondygnacyjnym byłej szkoły podstawowej, wolnostojący, częściowo podpiwniczony z dwoma lokalami mieszkalnymi na poziomie parteru i piętra.  Budynek wybudowany na początku lat 60-tych. Od 15 lat nie jest użytkowany.

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku  801,86 m2.

– parter  356,89 m2 – część szkolna: przedsionek, szatnia, klatka schodowa, korytarz, łazienka z w-c, pokój nauczycielski, 5 pomieszczeń gospodarczo – socjalnych, sala gimnastyczna,       2 sale lekcyjne, kuchnia, 2 magazynki przy kuchni,

część mieszkalna: lokal składający się z korytarza, pokoju i łazienki

– piętro  341,31 m2 – część szkolna: klatka schodowa, korytarz, łazienka z w-c, pokój nauczycielski, 4 pomieszczenia magazynowo/socjalno/gospodarcze, 4 sale lekcyjne

część mieszkalna: lokal składający się z korytarza, 2 pokoi, łazienki, kuchni i spiżarni.

Podpiwniczenie  103,66 m2  – część szkolna: klatka schodowa, kotłownia i skład opału,

część mieszkalna: klatka schodowa i 6 pomieszczeń piwnicy.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu, nie jest objęta gminnym programem rewitalizacji, nie jest położona w strefie rewitalizacji             i specjalnej strefie rewitalizacji, nie jest położona na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej.

Nieruchomość przeznaczona jest w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  Imielno” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/167/02 Rady Gminy       w Imielnie w terenach „tereny usług na działkach wydzielonych / poszerzone o tereny usług na wydzielonych działkach – sport, oświata, kultura” Orientacyjna granica ”Nadnidziańskiego” (K19) węzła ekologicznego o znaczeniu krajowym (w granicach NPK wraz z jego otuliną) w obrębie którego rzeka Nida stanowi korytarz ekologiczny.

Nieruchomość przeznaczona może być pod prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej dla otoczenia i środowiska, akceptowana a nie generująca sprzeciwu społecznego.

Cena nieruchomości ustalona została na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi – 425 000,00 zł.

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości został przeprowadzony 09 sierpnia 2021 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Zarządzeniem Nr 71.2021 Wójta Gminy Imielno została obniżona cena wywoławcza nieruchomości na kwotę 300 000,00 zł.

Drugi przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości został przeprowadzony 06 października 2021 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.

 

 trzeci przetarg ustny nieograniczony

odbędzie się dnia 22 listopada 2021 roku o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7 pokój nr 3

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  300 000,00 zł

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej (t.j. 30 000,00 zł) do dnia 18 listopada 2021 r. / ma znajdować się na koncie Urzędu Gminy /.

Wadium należy wnieść w pieniądzu PLN na konto Urzędu Gminy w Imielnie  – Świętokrzyski Bank Spółdzielczy Jędrzejów O/Imielno  40 8490 0007 0001 0100 0143 0017.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i wynosi  3 000,00 zł.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie  o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

– osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport – do wglądu)

– w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu

– reprezentanci osoby prawnej – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

– pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów.

Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Kandydat na nabywcę obowiązany będzie uiścić cenę sprzedaży jednorazowo w pieniądzu PLN  na 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży na konto Urzędu Gminy w Imielnie  – Świętokrzyski Bank Spółdzielczy Jędrzejów O/Imielno 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035.

Wójt Gminy Imielno zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie celem sporządzenia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.imielno.akcessnet.net, w prasie „Echo Dnia” i na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie oraz w miejscowości Sobowice.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Imielnie  ul. Cmentarna 7   w godz. 800  do 1500  od poniedziałku do piątku, lub tel. 41 3851210 wew. 38 .

 

Imielno   12.10.2021 r.

 

 

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15