Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


Ogłoszenia-wydarzeniaI N F O R M A C J A

  O zamiarze zbycia lub wydzierżawienia budynków stanowiących własność Gminy Imielno położonych w miejscowościach :

- Sobowice – budynek po byłej szkole podstawowej  KW KI1J/00019040/3

- Helenówka – budynek po byłej szkole podstawowej  Dec. ABN.IV-7413/30/6/98

- Jakubów – budynek po byłej szkole podstawowej  KW KI1J/00018911/3

 

Gmina Imielno nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7 w godz. 715 – 1515 lub pod nr tel. 41 3851210.

 

.................................................................................................................

OGŁOSZENIE  KONSULTACJI

 projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Imielno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2014 -2018.

 

Na podstawie uchwały Nr XXVII.167.2013 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Imielno serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Imielno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotamio których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie, na lata 2014 -2018.

 Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 -2018.

 Termin konsultacji: od 6 grudnia do 16 grudnia 2013 roku.

 Do udziału w konsultacjach są uprawnione działające na terenie Gminy Imielno organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające wpisaną w działalności statutowej daną dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

 Forma konsultacji:

 1) Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia

     Wójta Gminy Imielno  Nr 182.2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku i skierowanie do Urzędu

     Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, lub przesłanie drogą elektroniczną na   

     adres: kancelaria@imielno.pl

 Zał.  Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014- 2018.

Zał.  Formularz konsultacji.

 

Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Imielno, 28-313 Imielno 

ul. Cmentarna 7, w pokoju nr 16.

Program do pobrania ze strony www.bip.imielno.akcessnet.net

 

 


Zasady używania herbu Gminy Imielno

Herb gminy stanowi własność Gminy Imielno i podlega ochronie jako dobro osobiste Gminy Imielno.

Herb gminy może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.

 1. Herb gminy, jako symbol, i znak tożsamości gminy może być umieszczany w szczególności:

  • na sali obrad Rady Gminy;
  • w gabinetach Przewodniczącego Rady Gminy w Imielnie i Wójta Gminy Imielno;
  • na sali ślubów;
  • na budynkach i w ich wnętrzach, stanowiących siedzibę organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
  • na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze gminy;
  • na słupach usytuowanych na granicach gminy;
  • na blankietach korespondencyjnych, wizytówkach, materiałach promocyjnych wydawanych przez Wójta Gminy Imielno, albo za jego zgodą i Przewodniczącego Rady Gminy;
  •  w urzędowych publikatorach i wydawnictwach Gminy, wójta;
  • na wizytówkach używanych do celów służbowych przez radnych Gminy, oraz pracowników Urzędu Gminy w Imielnie,

2. Herb gminy musi być używany zgodnie z obowiązującym wzorem graficznym. Herb gminy może być używany przez podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje, stowarzyszenia, fundacje za indywidualną zgodą wyrażoną przez Wójta Gminy.

3. Używanie, bądź rozpowszechnianie wizerunku herbu gminy w celach komercyjnych, w szczególności umieszczanie herbu na przedmiotach, w tym przeznaczonych do obrotu handlowego oraz zamieszczanie w znaku towarowym lub usługowym wymaga zgody Wójta Gminy Imielno.

4. Decyzja Wójta Gminy Imielno wyrażająca zgodę na używanie, bądź rozpowszechnianie wizerunku herbu gminy w celach komercyjnych, stanowi podstawę do zawarcia umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, a w szczególności warunki używania, bądź komercyjnego rozpowszechniania herbu lub jego wizerunku, sposób wykorzystania herbu, czas trwania umowy oraz ewentualne warunki płatności.

5. Wójt Gminy Imielno może cofnąć wyrażoną zgodę, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje herb gminy w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą lub zawartą umową, albo naraża dobre obyczaje lub interes gminy na szkodę, bądź gdy wizerunek herbu rozpowszechniany jest w sposób sprzeczny z ustalonymi warunkami albo zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

6. Cofnięcie zgody przez Wójta Gminy Imielno skutkuje rozwiązaniem umowy, o której mowa w pkt. 4

7. W przypadku używania i rozpowszechniania herbu gminy w sytuacjach nie ujętych w niniejszych zasadach, indywidualną zgodę co do konkretnych okoliczności i warunków użycia herbu gminy w jakichkolwiek wersjach, formach i postaciach plastycznych, zgodnych z ustalonym wzorem, podejmuje w każdym przypadku Wójt Gminy Imielno.