Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


  • Strona główna> Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w tym ze środków UE
  • > Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Imielno

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Imielno


 


Gmina Imielno w roku szkolnym 2012/2013 realizuje projekt pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Imielno” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedsięwzięcie polega na prowadzeniu we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Imielno, zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III, u których zdiagnozowano problemy w nauczaniu, jak również realizację zajęć rozwijających zainteresowania dla uczniów uzdolnionych. W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. 
 
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego
w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
 
 
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego