CZYSTE POWIETRZE

Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Urzędzie Gminy w Imielnie funkcjonuje Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Punkt czynny jest w dni robocze: w poniedziałek w godzinach od 11.00 do 16.00 oraz w środę od 10.00 do 15.00 – , II piętro, tel. 41 3851210 wew. 43.

Z Punktu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Imielno, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu.

W Punkcie otrzymacie Państwo informację na temat Programu, pomoc przy sporządzeniu wniosku o dofinansowanie oraz przy jego rozliczeniu.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Imielno aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Imielno.
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Zachęcamy do korzystania z punktu!

Gmina Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
Imielno 152 65 1 893 344,29 zł

 

INFORMACJE O PROGRAMIE

Broszura Czyste Powietrze od 03.01.2023

Program-priorytetowy-Czyste-Powietrze-wersja-obowiazujaca-od-3.01.2023

Zal-1-PPCP-laczenie-dotacji-z-ulga-podatkowa-wersja-obowiazujaca-od-3.01.2023

Zal-2-PPCP-koszty-kwalifikowane-czesc-1-Programu-wersja-obowiazujaca-od-3.01.2023

Zal-2a-PPCP-koszty-kwalifikowane-Czesc-2-Programu-wersja-obowiazujaca-od-3.01.2023

Zal-2b-PPCP-koszty-kwalifikowane-czesc-3-Programu-wersja-obowiazujaca-od-3.01.2023

Lista-bankow-na-www-i-dla-wfosigw-aktualizacja-na-dzien-15.12.2022

 

 

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępne są na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Kielcach: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu

 

24.07.23 _ komunikat_Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła

 

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych do c.w.u.),
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Do przygotowania wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są następujące informacje i/lub dokumenty:

– adres, nr telefonu, e-mail

– PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki
– numer księgi wieczystej
– numer działki
– rok wystąpienia o pozwolenie na budowę
– powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2
– kwota dochodu/rodzaj PIT (pozycja w PIT „Podstawa obliczenia podatku”)
–dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku)
– zaświadczenie wydane  przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy   lub zaświadczenie wydane na wniosek Beneficjenta, przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, potwierdzające ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, zawierające wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (w przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania)
– oświadczenie: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową). Poniżej druk do pobrania:

CP-Oświadczenie współwłaściciela, współmałżonka

– w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja)

– wartość rocznego przychodu,  z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności (w m2)
– umowa/umowy z wykonawcą/wykonawcami (DOTACJA Z PREFINANSOWANIEM)

 

 

DOTACJA Z PREFINANSOWANIEM (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania)

Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem:

 • Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem.
  Prefinansowanie obejmuje wypłatę:
  *zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
  *pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych (ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni roboczych).
  *Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:
  *zaświadczenia wydawanego zgodnie z pkt 8 ppkt 1.2 Części 2) i Części 3) Programu (dot. potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  *zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu).
 • Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.
 • Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.
 • Wyboru wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje beneficjent na własne ryzyko.
 • Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.
 • Uwaga! Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.
 • PONIŻEJ znajduje się wzór umowy z wykonawcą, który beneficjent będzie mógł wykorzystać do uregulowania stosunku prawnego z wykonawcą.

Wzor-umowy-beneficjenta-z-wykonawca-–-wersja-obowiazujaca-od-15-lipca-2022

 

Składanie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD)/wejdź na https://gwd.nfosigw.gov.pl. W GWD należy wybrać formularz dla wniosku o dotację z prefinansowaniem podpisać wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym oraz przesłać go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W przypadku braku podpisu elektronicznego (po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku za pomocą GWD) należy wydrukować formularz wniosku, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

 

Zmiany w programie „Czyste powietrze” od 03 stycznia 2023r.

Ogłoszenie o zmianie Programu Czyste Powietrze

Wnioski o dofinansowanie można składać tylko poprzez:

serwis gov.pl pod adresem

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

lub

system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem

https://gwd.nfosigw.gov.pl Generator wniosku o dofinansowanie (GWD)