Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


Aktualności

 • OGŁOSZENIE KONSULTACJI

  (07-11-2019)

  OGŁOSZENIE KONSULTACJI

   

  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

    Na podstawie uchwały Nr XXVII. 167.2013 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Imielno zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest przyjęcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

   Przedmiotem konsultacji jest Roczny Program Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 71.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 6 listopada 2019 roku.

   Termin konsultacji: od 7 listopada a do 15  listopada 2019 roku.

   Do udziału w konsultacjach  uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Imielno.

   Forma konsultacji:

  1) Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 71.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 6 listopada 2019 roku i skierowanie do Urzędu Gminy w Imielnie,                 ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: kancelaria@imielno.pl 

   

   Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Imielno, 28-313 Imielno ul. Cmentarna 7, w pokoju nr 16.

  Dokumenty w przedmiotowej sprawie znajdują się na stronie internetowej: http://www.bip.imielno.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=536&x=6

   

   Wójt Gminy Imielno

    (-) Zbigniew Huk