Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


Aktualności

 • OGŁOSZENIE KONSULTACJI

  (23-11-2018)

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55.2018 Wójta Gminy Imielno  z dnia 20 listopada 2018r.

   

   

  OGŁOSZENIE KONSULTACJI

   

  projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

   Na podstawie uchwały Nr XXVII. 167.2013 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Imielno zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

   Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019.

   Termin konsultacji: od 20 listopada a do 27  listopada 2018 roku.

   Do udziału w konsultacjach  uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Imielno.

   Forma konsultacji:

  1) Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Imielno Nr 55.2018 z dnia 20 listopada 2018 roku i skierowanie do Urzędu Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: kancelaria@imielno.pl 

   

  Zał. Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2019 rok.

  Zał. Formularz konsultacji.

   Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Imielno, 28-313 Imielno   ul. Cmentarna 7, w pokoju nr 16.

   

                                                                           Wójt Gminy Imielno

                                                                            (-) Zbigniew Huk